REGULAMINY

Regulamin PROMOCYJNY POD NAZWĄ „TANI ZBIORNIK”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Promocja organizowana jest pod nazwą „TANI ZBIORNIK”.

2. Organizatorem promocji jest AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach (08-311), przy ulicy Siedleckiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719921, NIP 8231663041 (dalej: „Organizator”).

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2022 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Udostępnianie Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania Promocji, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronach internetowych www.axan.pl, oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją.

§ 3. Przedmiot i Warunki Promocji

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest podpisanie UMOWY NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK” oraz zakup w AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k.

zbiornika na gaz płynny w promocji „Tani Zbiornik”

2. Klient otrzyma rabat na zbiornik w wysokości 500,00 zł. brutto (słownie: pięćset złotych brutto) jeżeli podpisze

UMOWĘ NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK”,

zakupi zbiornik oraz dokona w firmie AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. pierwszego napełnienia zbiornika gazem.

3. Minimalna jednorazowa ilość gazu do zakupu wynosi 75% pojemności zbiornika.

4. Czas zakupu gazu nie może być dłuższy niż 1 rok od dnia podpisania UMOWY NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK” dokonania zakupu zbiornika gazowego.

5. Jeśli uczestnik Promocji w ciągu roku nie zakupi minimalnej ilości gazu, traci prawo do otrzymanego rabatu na zakup zbiornika i musi dokonać dopłaty kwoty udzielonego rabatu w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia tego zdarzenia.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami, promocjami ogłoszonymi w AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Promocji, chyba że z treści udzielonej zgody wynika inny cel przetwarzania, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach (08-311), przy ulicy Siedleckiej 1, KRS 0000719921, NIP 8231663041.

2. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Promocji, a tym samym podanie danych osobowych w celu jej realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Promocji.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Promocji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Promocji niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Promocji.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Infolinia dotycząca komunikacji w Konkursie czynna jest od poniedziałku do piątku z (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem telefonu 732 999 000.

4. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Promocji.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Regulaminu

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Energy Sp. z o.o. Sp. k.
  08-311 Bielany ul. Siedlecka 1.
 2. Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:
  a) Zakup lub dzierżawa co najmniej jednego zbiornika o pojemności (2700l, 4850l, 6400l, 9200l)
  b) Polecenie naszej firmy osobie, która kupi lub wydzierżawi u nas co najmniej jeden zbiornik (2700l, 4850l, 6400l, 9200l).
 3. Pierwsze 30 osób, które spełni wszystkie warunki konkursu otrzyma od firmy AXAN GAZ grafikę na zbiornik gratis !
 4. Do wyboru jest 16 grafik na zbiornik, które są dostępne do wglądu na www.axangaz.pl
 5. Decydując się na otrzymanie grafiki, uczestnik akceptuje regulamin.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. Promocja trwa od 20.06.2018 aż do wyczerpania zapasów.
 8. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000, email: lub w wiadomości prywatnej na funpage AXAN/PL

POROZUMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXAN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Siedlecka 1, 08-311 Bielany, REGON: 369537487, NIP: 8231663041, KRS: 0000719921.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z przedstawicielami naszej Spółki.
 3. Administrator danych osobowych – AXAN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AXAN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k.;
  2. realizacji umów;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które są powiązane osobowo i kapitałowo z AXAN ENERGY Sp. z o.o. Sp. k.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione  są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.