REGULAMINY

Regulamin PROMOCYJNY POD NAZWĄ „TANI ZBIORNIK”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Promocja organizowana jest pod nazwą „TANI ZBIORNIK”.

2. Organizatorem promocji jest AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach (08-311), przy ulicy Siedleckiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719921, NIP 8231663041 (dalej: „Organizator”).

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2022 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Udostępnianie Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania Promocji, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronach internetowych www.axan.pl, oraz w siedzibie Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem i z jego akceptacją.

§ 3. Przedmiot i Warunki Promocji

1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest podpisanie UMOWY NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK” oraz zakup w AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k.

zbiornika na gaz płynny w promocji „Tani Zbiornik”

2. Klient otrzyma rabat na zbiornik w wysokości 500,00 zł. brutto (słownie: pięćset złotych brutto) jeżeli podpisze

UMOWĘ NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK”,

zakupi zbiornik oraz dokona w firmie AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. pierwszego napełnienia zbiornika gazem.

3. Minimalna jednorazowa ilość gazu do zakupu wynosi 75% pojemności zbiornika.

4. Czas zakupu gazu nie może być dłuższy niż 1 rok od dnia podpisania UMOWY NA ZAKUP ZBIORNIKA GAZOWEGO W WARUNKACH PROMOCJI ,,TANI ZBIORNIK” dokonania zakupu zbiornika gazowego.

5. Jeśli uczestnik Promocji w ciągu roku nie zakupi minimalnej ilości gazu, traci prawo do otrzymanego rabatu na zakup zbiornika i musi dokonać dopłaty kwoty udzielonego rabatu w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia tego zdarzenia.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami, promocjami ogłoszonymi w AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Promocji, chyba że z treści udzielonej zgody wynika inny cel przetwarzania, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest AXAN ENERGY Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach (08-311), przy ulicy Siedleckiej 1, KRS 0000719921, NIP 8231663041.

2. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia. Uczestnictwo w Promocji, a tym samym podanie danych osobowych w celu jej realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Promocji.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Promocji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Promocji niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Promocji.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Infolinia dotycząca komunikacji w Konkursie czynna jest od poniedziałku do piątku z (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem telefonu 732 999 000.

4. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Promocji.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Regulaminu

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Energy Sp. z o.o. Sp. k.
  08-311 Bielany ul. Siedlecka 1.
 2. Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:
  a) Zakup lub dzierżawa co najmniej jednego zbiornika o pojemności (2700l, 4850l, 6400l, 9200l)
  b) Polecenie naszej firmy osobie, która kupi lub wydzierżawi u nas co najmniej jeden zbiornik (2700l, 4850l, 6400l, 9200l).
 3. Pierwsze 30 osób, które spełni wszystkie warunki konkursu otrzyma od firmy AXAN GAZ grafikę na zbiornik gratis !
 4. Do wyboru jest 16 grafik na zbiornik, które są dostępne do wglądu na www.axangaz.pl
 5. Decydując się na otrzymanie grafiki, uczestnik akceptuje regulamin.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. Promocja trwa od 20.06.2018 aż do wyczerpania zapasów.
 8. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000, email: lub w wiadomości prywatnej na funpage AXAN/PL