05 sie 2022

Przydomowe instalacje gazowe – formalności przed rozpoczęciem budowy

Instalacja zbiornika z gazem to duże przedsięwzięcie, które wiąże się z zaawansowanymi pracami ingerującymi w strukturę gruntu. W związku z tym wymaga ona dopełnienia niezbędnych formalności na rzecz organów wydających decyzje w sprawie montażu tego typu systemów. W zależności od tego, czy zlecenie dotyczyć będzie prywatnego domu jednorodzinnego czy obiektu zakładowego, komplet dokumentów będzie się nieco różnił.

Instalacje gazowe w domu – projekt techniczny i inne dokumenty

W przypadku budynków usługowych, handlowych, gospodarczych czy przemysłowych wymagane jest pozwolenie na wybudowanie zbiornika, a także decyzja o warunkach zabudowy oraz aktualna mapa terenu niezbędna przy sporządzaniu projektu. Jeśli jednak chodzi o prywatne nieruchomości mieszkalne, sprawa jest nieco prostsza, gdyż inwestor nie musi mieć formalnego pozwolenia. Jest on natomiast zobowiązany zgłosić budowę instalacji do swojego starostwa.

Zgłoszenie stanowi zbiór dokumentów, na które składają się wniosek, projekt techniczny instalacji, kopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta i jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie o prawie inwestora do dysponowania nieruchomością. Dokumenty pozyskiwane są we współpracy z firmą podejmującą się realizacji usługi, geodetą oraz wyznaczonym przez zleceniodawcę projektantem.

Przydomowe instalacje gazowe – kompletowanie dokumentów

Gdy inwestor podpisze z firmą umowę o wykonanie instalacji i montaż zbiornika, wystawia ona zaświadczenie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to dokument stanowiący opis planowanego przedsięwzięcia. Do niego należy dołączyć dwie kopie aktualnej mapy zasadniczej (nie starszej niż rok), którą otrzymuje się z powiatowej służby geodezji i kartografii. Na jednej z nich zaznacza się miejsce montażu zbiornika, druga pozostaje czysta.

Tak przygotowany plik dokumentów inwestor składa w urzędzie swojej gminy. Na wydanie decyzji czeka się zazwyczaj około 2 miesiące. Po jej otrzymaniu z kolei będzie trzeba odczekać jeszcze 3-4 tygodnie, gdyż potrzeba czasu, by dokument został uprawomocniony. Warto pamiętać, że w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji obie strony mają prawo wnieść swoje zastrzeżenia co do jej treści.

Usługi geodety i projektanta – mapa oraz wytyczenie lokalizacji zbiornika

W oczekiwaniu na decyzję z urzędu gminy, warto nie tracić czasu i skontaktować się z geodetą, który będzie musiał przygotować mapę do celów projektowych. Oprócz tego odpowiada on za wpisy do dziennika budowy oraz zgłasza realizację projektu przydomowej instalacji gazowej do powiatowej służby geodezyjnej, bowiem należy oznaczyć planowaną inwestycję na mapie zasadniczej. Geodeta określi również odpowiednie miejsce montażu zbiornika i przyłącza, a także zajmie się inwentaryzacją powykonawczą.

Do projektanta z kolei należy się udać z przygotowaną już i uprawomocnioną decyzją o warunkach zabudowy. Wspomniana już mapa posłuży mu do stworzenia projektu. Poza tym zaznaczy na niej miejsce montażu przydomowego zbiornika gazu oraz przyłącza, które zostało wcześniej wytyczone przez geodetę. Jego obowiązkiem jest również dopełnienie wszelkich formalności projektowych uwzględnionych w prawie budowlanym. Musi więc on zadbać między innymi o to, by projekt został zaakceptowany przez rzeczoznawcę specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Gdy projekt jest gotowy… – co dalej?

Sporządzony i zatwierdzony projekt należy dostarczyć do urzędu gminy wraz z opłatą skarbową oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem. Czas oczekiwania na uzyskanie decyzji o budowie instalacji gazowej w domu może wynieść do 30 dni. Następnie trzeba odczekać 2 tygodnie, aż dokument zostanie uprawomocniony, a więc ani urząd ani właściciele innych działek w pobliżu nie będą mieli zastrzeżeń. Gdy decyzja wejdzie w życie, inwestor będzie jeszcze musiał złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy, jednak przeważnie taki dokument uzyskuje się od ręki po uiszczeniu opłaty skarbowej. Po otrzymaniu książeczki należy zatrudnić kierownika budowy oraz wysłać zawiadomienie do inspektora nadzoru budowlanego z informacją o rozpoczęciu prac.

Po zakończeniu budowy i napełnieniu zbiornika Urząd Nadzoru Technicznego wydaje dokument zezwalający na użytkowanie instalacji wraz z książką UDT, jednak formalne pozwolenie trzeba jeszcze uzyskać od Nadzoru Budowlanego. Inwestor otrzymuje w tym celu specjalne pismo do wypełnienia, do którego trzeba jeszcze dołączyć dziennik budowy, decyzję od UDT, protokół wykonania instalacji zewnętrznej i wewnętrznej, oświadczenie kierownika budowy o zgodności realizacji z projektem oraz dokumentację geodezyjną. Jeżeli w ciągu 14 kolejnych dni Nadzór Budowlany nie zgłosi zastrzeżeń, można zacząć korzystać z instalacji.

Formalności związane z montażem przydomowej instalacji LPG mogą okazać się czasochłonne, jednak jest to ważne z racji dużej skali przedsięwzięcia. Najważniejsze instytucje muszą zostać poinformowane o planowanych pracach budowlanych oraz mieć gwarancję, że ich przebieg nie będzie zagrażał bezpieczeństwu przyszłych użytkowników oraz osób mieszkających w pobliżu. Dlatego warto już na etapie projektowania zacząć kompletować niezbędną dokumentację.